List of Hospitals Near Shri Guru Ram Dass College of Nursing


LIST OF HOSPITALS No. of Beds
Shri Guru Ram Dass Charitable Hospital, Hoshiarpur 50
Civil Hospital, Hoshiarpur 200
Shivam Hospital, Hoshiarpur 200
Bharaj Life care and Trauma Centre Hoshiarpur 50
Modern Hospital, Hoshiarpur 80
Kidney and Life line Hospital, Jalandhar 125
Gurcharankanwal Hospital, Hoshiarpur 50
SPS memorial Children Hospital, Hoshiarpur 50
New Saini Hospital, Hoshiarpur 50
Dr. Sarbjit's Neuro Psychiatric Hospital, Jalandhar 50